Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

X Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego
Edward Rakowicz
W dniach 22-24 maja 2009 roku, w Warszawie, w Centrum Edukacyjnym Platon odbył się jubileuszowy X Zjazd Naukowy PTGem. Zjazd był ważny z dwóch powodów: odbyło się Walne
Zgromadzenie Członków, które wybrało nowe władze Stowarzyszenia na nową 5-letnią kadencję, gościem honorowym spotkania był Pan Benoit Scheyvaerts, Dyrektor Laboratorium International Gemological Institute (IGI) z Antwerpii (Belgia).
    Zjazd zgromadził kilkadziesiąt osób z różnych regionów Polski, w tym pracowników nauki,
gemmologów, jubilerów, złotników oraz twórców sztuki złotniczej. Zjazd rozpoczął się 22 maja roboczym spotkaniem Prezydium Zarządu Głównego, a zakończył powitalną kolacją, sprzyjającą integracji gemmologicznego środowiska zawodowego. Następnego dnia, wypełniony harmonogram zjazdu rozpoczął się od zebrania sprawozdawczo- wyborczego PTGem, które poprowadził prof. dr hab. Michał Sachanbiński.
  Po przedstawieniu porządku obrad, przewodniczący oddał głos trzem przewodniczącymreferentom w następującej kolejności: Zarządu Głównego PTGem, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Przewodniczący PTGem, doc. dr inż. Nikodem Sobczak, w swoim wystąpieniu szeroko nakreślił dokonania, jakie miały miejsce w minionej kadencji PTGem. Ze względu na mnogość różnorodnych dokonań, prelegent ograniczył się do kilku jego zdaniem, najważniejszych problemów, istotnych dla efektywnego działania Towarzystwa i jego wpływu na rozwój polskiej gemmologii. Wśród wielu dokonań były sprawy dotyczące powołania do życia Centralnego Ośrodka Kształcenia Gemmologów i jego akredytacji, pomyślnego zakończenia wieloletnich starań o uzyskanie lokalu na siedzibę Towarzystwa, wpisanie zawodu gemmologa na listę zawodów prowadzonych przez MPiPS, uzyskanie prawa do nadawania tytułu rzeczoznawcy i in.
     W dalszej części swojego wystąpienia prelegent przeszedł do omówienia różnych inicjatyw, jakie Zarząd Główny podejmował w ubiegłej kadencji, a dotyczących: podnoszenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców i poprawności wykonywanych przez nich ekspertyz gemmologicznych (organizowanie sympozjów, warsztatów itp.), upowszechniania wiedzy gemmologicznej poprzez liczne publikacje i opracowania książkowe, współpracy z organizacjami krajowymi działającymi
w ramach Forum Jubilerstwa Polskiego oraz współpracy z organami administracji państwowej przy opiniowaniu aktów prawnych dotyczących obrotu materiałami gemmologicznymi, poprawności terminologicznej i ustanawiania biegłych sądowych. Kończąc swoje wystąpienie przewodniczący PTGem gorąco podziękował tym wszystkim, którzy w ubiegłej kadencji aktywnie współpracowali na rzecz jego rozwoju a w szczególności dr inż. Tomaszowi Sobczakowi, Sekretarzowi Generalnemu PTGem, którego sprawne prowadzenie sekretariatu oraz wzorowe prowadzenie Centralnego Ośrodka Kształcenia Gemmologów zasługuje na wyróżnienie.       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, mgr Krzysztof Bielecki, dokonał oceny działalności Zarządu Głównego w zakresie gospodarowania funduszem PTGem pochodzącym ze składek członkowskich i innych źródeł pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Towarzystwa. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, prof. dr hab. Andrzej Grodzicki, krótko naświetlił sprawy dyscyplinarne, stwierdzając, że w ubiegłej kadencji nie było potrzeby zwoływania posiedzeń Sądu, bowiem nie wpłynęły żadne skargi dotyczące wykroczeń statutowych członków PTGem. Po dyskusji nad sprawozdaniami i udzieleniu absolutorium Zarządowi Głównemu, przewodniczący obrad prof. M. Sachanbiński zgłosił listy kandydatów do nowych władz Towarzystwa. Po ich wyborze i złożeniu gratulacji przez przewodniczącego zebrania nowo wybranym członkom, prof. Sachanbiński oddał głos nowo wybranemu Przewodniczącemu PTGem dr inż. Tomaszowi Sobczakowi, który nakreślił w swoim wystąpieniu główne kierunki działalności Zarządu Głównego na następną kadencję. Po przerwie obiadowej odbyła się sesja naukowa, której przewodniczył prof. dr hab. AndrzejGrodzicki.

Na sesji naukowej wygłoszono 3 referaty:
1. Prezentacja International Gemological Institute, szkolenia, badanie i certyfikacja diamentów; Benoit Scheyvaerts, Dyrektor Laboratorium IGI, Antwerpia.
2. Ekologiczne złotnictwo – prawda i mity; Sławomir Safarzyński, Firma Galvano Aurum, Warszawa.
3. Czerwone i różowe diamenty poprawiane; Barbara Dembowska, Firma Chart, Poznań.
Po sesji naukowej, odbyła się uroczysta kolacja, w której oprócz członków Towarzystwa wzięły udział towarzyszące im osoby. Swobodna atmosfera , która towarzyszyła spotkaniu była znaczącym wydarzeniem o charakterze towarzysko-poznawczym. Przyczyniła się do pogłębienia
znajomości, wymiany poglądów i umocnienia więzi koleżeńskich między osobami wywodzącymi się ze środowisk naukowych i jubilerskich. W czasie uroczystej kolacji zabrał
głos prof. Andrzej Grodzicki, który w imieniu wszystkich jego uczestników serdecznie podziękował ustępującemu Zarządowi za duży wkład pracy w rozwój Towarzystwa i umocnienie jego autorytetu w środowisku naukowym i jubilerskim. Szczególne gorące podziękowania skierował na ręce doc. dr inż. Nikodema Sobczaka, który przez 10 lat aktywnie pełnił funkcję przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego i skutecznie przyczynił się do rozwoju polskiej gemmologii. Wyraził też pogląd, że Pan Nikodem Sobczak, jako Honorowy Przewodniczący, będzie nadal wspierał swoim doświadczeniem i wiedzą nowo wybrany Zarząd PTGem. Życzenia te spotkały się z dużym aplauzem i gorącymi oklaskami zgromadzonych biesiadników. Niedzielny poranek trzeciego dnia Zjazdu poświęcony był zwiedzaniu Muzeum Powstania WarszawskiegoZgromadzone tam eksponaty wywarły ogromne wrażenie na zwiedzających i skłoniły do głębokiej refleksji nad tą historyczną tragedią, jaka spotkała mieszkańców Warszawy w czasie hitlerowskiej okupacji naszego kraju. Po powrocie do CE Platon i spożyciu obiadu, nastąpiło zakończenie jubileuszowego X Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego. Był to kolejny ważny Zjazd, przygotowany dużym nakładem sił i środków i jako taki pozostanie długo w pamięci jego uczestników. Wszyscy uczestnicy Zjazdu, żegnając się przed powrotem do swoich miejsc zamieszkania, wyrażali swoje uznanie dla całości programu Zjazdu, który tym razem urozmaicony został obecnością przedstawiciela zagranicznego ośrodka gemmologicznego.
    W rozmowach pożegnalnych, które przebiegały w ciepłej i serdecznej atmosferze podkreślano, że tego rodzaju kontakty z międzynarodowymi ośrodkami gemmologicznymi przyczynią się do poszerzenia wiedzy gemmologicznej wśród polskich gemmologów. Ten specyficzny zawód wymaga ciągłej aktualizacji nabytych wiadomości teoretycznych i praktycznych z zakresu metod identyfikacji i oceny jakości kamieni szlachetnych, a zwłaszcza kamieni sztucznych, które stwarzają gemmologom coraz większe trudności w ich odróżnianiu od naturalnych odpowiedników.

Nowe władze naczelne PTGem:

Honorowy przewodniczący – Sobczak Nikodem

Zarząd Główny
Przewodniczący – Sobczak Tomasz
Wiceprzewodniczący – Lisiewski Jan, Natkaniec-Nowak Lucyna, Ożdżeński Jacek
Sekretarz generalny – Szcześniak Piotr
Skarbnik – Bielecki Krzysztof
Członkowie – Kosmowska-Ceranowicz Barbara, Dembowska Barbara, Rakowicz
Edward, Sachanbiński Michał, Śliwowski Wiesław

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Heflik Wiesław
Wiceprzewodniczący – Szymanowski Henryk
Sekretarz – Patan Wisław
Członkowie – Głos Zbigniew, Pitera Helena, Szcześniak Paweł

Główny Sąd Koleżeński
Przewodniczący – Grodzicki Andrzej
Wiceprzewodniczący – Kaźmierczak Roman
Sekretarz – Olszar Krzysztof
Członkowie – Makieła Marian, Orłowska Alicja, Pawlik Henryk

Przedstawiciele regionalni:
Białystok – Śliwowski Wiesław, Łódź – Kolec
Jarosław, Katowice – Ożdżeński Jacek, Kielce – Jacek Rutczyński, Kraków –
Kołodziej Maciej, Olsztyn – Orłowska Alicja, Poznań – Rakowicz Edward, Patan
Wisław, Szczecin – Szymanowski HenrykSylwetka nowego przewodniczącego
PTGem dr inż. Tomasza Sobczaka

Wykształcenie
Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, specjalność Optyka kryształów. Doktor nauk geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność gemmologia. Gemmolog dyplomowany Amerykańskiego Instytutu Gemmologii, Santa Monica, USA. Członek fachowy Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, Idar Oberstein, Niemcy. Gemmolog dyplomowany Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego.
Fachowy doradca ds. obrotu kamieniami szlachetnymi Niemieckiego Towarzystwa
Gemmologicznego, Idar-Oberstein, Niemcy. Absolwent kursów dokształcających Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego dla rzeczoznawców gemmologicznych: Kamienie szlachetne 5, Diamenty 5 oraz Wysokowartościowe kamienie szlachetne. Absolwent kursu gemmologicznego na Uniwersytecie im. K. Ruprechta w Heidelbergu, Niemcy.

Wykładowca
na szkoleniach gemmologicznych organizowanych przez Akademię
Górniczo-Hutniczną w Krakowie, Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu
oraz Polskie Towarzystwo Gemmologiczne (od 1998 r.).

Autor 14 książek,
w tym m.in.: Wielkiej encyklopedii kamieni szlachetnych i ozdobnych, Diamenty jubilerskie i Rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych i ozdobnych.

Autor ponad 100 artykułów
w czasopismach naukowych – Acta Universitatis Wratislaviensis, Mineralogia Polonica, Neoterm, Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz czasopismach popularnonaukowych – Gems & Gemology (USA), Journal of Gemmology (Wlk. Brytania), Magyar Otvos (Węgry), Mineralien Magazin Lapis (Niemcy), Normalizacja, Polski Jubiler, Promenada Sukcesu, RynekJubilerski.pl, Świat Techniki, Top Class, Wiedza i Życie, Zegarki & Biżuteria, Zeitschtrift der DGemG (Niemcy) oraz Wszechświat.

Redaktor działu gemmologia
kwartalnika Polski Jubiler w latach 1997-2004.

Redaktor naczelny miesięcznika Zegarki & Biżuteria w latach 2005-2006.
Wydawca i z-ca redaktora naczelnego kwartalnika RynekJubilerski.
pl od 2007 r.

Biegły sądowy dla dziedziny gemmologii Sądu Okręgowego w Warszawie.

Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produktów lub usług,
specjalność jubilerstwo i gemmologia, dla województw: mazowieckiego, łódzkiego
i podlaskiego.
Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Warszawie, specjalność jubilerstwo
i gemmologia.
Sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego w
latach 1998-2009.
Od 1987 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w dziedzinie
jubilerstwa.

[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
3(9)
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.