Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Andrzej Grodzicki petrograf i gemmolog
Prof. dr hab. Michał Sachanbiński
Prof. dr hab. Andrzej Filip Grodzicki urodził się 24.04.1935 w Sokołowie koło Włocławka. Od lat szkolnych związany jest z Dolnym Śląskiem, od roku 1952 z Wrocławiem, gdzie w roku 1959 ukończył studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę zawodową rozpoczął w lipcu 1960 roku na stanowisku asystenta w Zespole Katedr Geologii i Mineralogii UWr.
   Rozprawę doktorską obronił w roku 1969, a w roku 1988 nadano Mu stopień naukowy doktora habilitowanego. W roku 1990 został mianowany na stanowisko docenta, a dwa lata później otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 1998 został Mu nadany tytuł naukowy profesora Nauk o Ziemi. Profesor A. Grodzicki jest posiadaczem 4 patentów, opublikował ponad 120 prac naukowych zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych. Są wśród nich, m.in. rozdziały o złocie i piaskach szklarskich w monografii „Surowce mineralne Dolnego Śląska”, książka pt. „Metoda denudodezagregacji i jej zastosowanie w badaniach skał okruchowych”, a także jest redaktorem i współautorem dzieła „Historia nauk geologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim 1811-2003”, Wrocław 2003. Zainteresowania profesora koncentrują się na kilku głównych zagadnieniach:
1) Petrografii okruchowych skał osadowych Polski południowo-zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem litostratygrafii miocenu, pliocenu i plejstocenu w aspekcie ustalania granic między nimi. Jest autorem nowej, samodzielnie opracowanej oryginalnej metody badań kenozoicznych skał okruchowych, która znalazła zastosowanie w ustalaniu litostratygrafii osadów, oraz autorem teorii procesu, nazwanego denudodezagregacją. Ważnym osiągnięciem profesora A. Grodzickiego jest zastosowanie wynalezionej przez Niego metody denudodezagregacji do bardziej wydajnego wzbogacania surowców mineralnych. Jest On autorem bądź współautorem 11 patentów. Między innymi opracował metodę pozyskiwania kamieni szlachetnych i ozdobnych ze skał litych metodą selektywnej dezintergacji. Założenia tej metody zostały opublikowane w roku 1996 w Akta Universitatis Wratislawiensis. Prace geologiczno mineralogiczne t.51.
2) Petroarcheologii i petroarchitektury. Interdyscyplinarne zainteresowania A. Grodzickiego znalazły wyraz we wspólnych opracowaniach naukowych wykonanych w ramach petroarcheologii, łączącej metody stosowane w petrografii i archeologii. Objęły one wspólne badania wykonane z archeologami z różnych ośrodków naukowych Wrocławia i Brna, a dotyczyły analizy składu materiałów kamiennych spotykanych w różnych poziomach kulturowych Dolnego Śląska, a także ustalaniu pozycji stratygraficznej stanowisk archeologicznych.
3) Gemmologii – gdzie szczególną uwagę poświęcił badaniu kamieni szlachetnych i złota występujących w skałach okruchowych różnego wieku. Wynikiem tych dociekań jest kilkanaście artykułów charakteryzujących rozsypiskowe złoża złota z terenu polski południowo-zachodniej. W toku swoich badań terenowych profesor odkrył kilka podwyższonych (anomalnych) koncentracji kamieni szlachetnych w Sudetach. Np. występowanie barwnych cyrkonów rejonu Złotoryi i Legnickiego Pola oraz w aluwiach bloku karkonosko-izerskiego (Przegl. Geol. Nr 4 1971), korundów na Dolnym Śląsku (Przegl. Geol. Nr 5 1975), czy kamieni szlachetnych i ozdobnych w osadach doliny Bobru (Mater. II Międzynar. Sympozjum Lwówek Śl. 2001). Wiele prac dotyczy kamieni szlachetnych i gemmologii regionalnej, np. kamieni szlachetnych i ozdobnych dawnego województwa jeleniogórskiego ora sposobów ich pozyskiwania (Rocznik Jeleniogórski t. 14 1976). Badania dotyczące występowania kamieni szlachetnych i ozdobnych w skałach okruchowych Dolnego Śląska zostały podsumowane w artykule zamieszczonym w Przeglądzie Geologicznym nr 3 w roku 1976. Inne publikacje poświęcone są metodom poszukiwań złota i kamieni szlachetnych. Szczególnie wśród miłośników minerałów popularne jest opracowanie autorstwa Profesora pt. „Informator dla amatora – poszukiwacza złota, kamieni szlachetnych i ozdobnych” wydany po raz pierwszy w roku 1981 w Jeleniej Górze. Miał on już kilka wydań. Prof. dr hab. Andrzej Grodzicki zajmował się też gemmologią praktyczną i chcąc pogłębić swoje kwalifikacje ukończył w roku 1985 kurs czeladniczo-mistrzowski w zakresie szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnych. Następnie od 1.04.1986 roku do 31.03.1990 roku był członkiem Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczo- Mistrzowskiej dla szlifierzy kamieni szlachetnych i ozdobnych przy Zarządzie Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Od 1978 roku był także społecznym konsultantem do spraw gemmologii w Zakładzie Promieniowania Optycznego (kierowanego przez doc. Dr Nikodema Sobczaka) w Centralnym Urzędzie Miar i Jakości w Warszawie. Nie zaniedbuje również prof. A. Grodzicki spraw związanych z popularyzacją wiedzy gemmologicznej. Sam lub we współpracy z innymi opublikował wiele artykułów o kamieniach szlachetnych między innymi w czasopiśmie Wszechświat. Był współorganizatorem w roku 1974 i pierwszym wiceprezesem Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. Zasiadał wielokrotnie w sądach konkursowych Giełd Minerałów we Wrocławiu, Warszawie i Kielcach. Od roku 1997 jest konsultantem największej imprezy kolekcjonerów minerałów w Polsce pod nazwą „Lwóweckie Lato Agatowe” organizowanej w Lwówku Śląskim. W ramach tej imprezy współorganizował w lipcu 2001 roku II Międzynarodowe Sympozjum Gemmologiczne pt. „Rola kamieni szlachetnych i architektonicznych w rozwoju regionu”. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, wieloletnim członkiem władz tego towarzystwa i aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego PTGem. Za swą działalność w tym towarzystwie otrzymał srebrną i złotą odznakę PTGem. Prof. dr hab. Andrzej Grodzicki od wielu lat jest konsultantem samorządów lokalnych Złotoryi, Lwówka Śląskiego i Głuchołaz. Należał między innymi do współinicjatorów zorganizowania Mistrzostw Polski i Świata w Płukaniu Złota w Złotoryi. Wyrazem uznania Jego zasług dla Ziemi Złotoryjskiej było przyznanie Mu tytułu honorowego członka Polskiego Bractwa Kopaczy Złota oraz honorowego wyróżnienia statuetką pt. „Kryształ złota” ufundowanej przez burmistrza Złotoryi. Profesor Grodzicki był Kierownikiem stworzonej przez Niego od podstaw Pracowni Separacji i Wzbogacania Minerałów w Instytucie Nauk Geologicznych UWr (1986-2005) oraz kierował Muzeum Geologicznym im. H. Teissere’a Uniwersytetu Wrocławskiego (1999- 2005). Za swoją działalność naukowo- dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami ministra i rektora UWr. Jest członkiem wielu komitetów i towarzystw naukowych m.in. Komitetu Nauk Mineralogicznych PAN, Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, International Commission on the History of Geological Sciences (INHiGEO) przy Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych i szeregu innych. Obecnie prof. dr hab. A. Grodzicki wykłada w Szkole Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu na specjalności jubilerstwo i rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych. Jest też członkiem Rady Naukowej Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Od kilku lat jest mocno zaangażowany w opracowanie i promowanie szlaków geoturystycznych związanych ze złotem i kamieniami szlachetnymi: południowowschodniego (Złoty Stok, Głuchołazy, Prudnik, Zlate Hory, Jesenik) oraz północno-zachodniego (Legnickie Pole, Złotoryja, Lwówek Śląski, Dziwiszów, Kotlina Jeleniogórska). W druku znajduje się Jego praca pt. „Placer gold in Sudetes Mountains and in their foreland” w monografii „Gold in Poland”.

„Prof. dr hab. Andrzej Grodzicki jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego, wieloletnim członkiem władz tego towarzystwa i aktualnie pełni funkcję Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego PTGem”.

„Prof. dr hab. Andrzej Grodzicki jest członkiem wielu komitetów i towarzystw naukowych, m.in. Komitetu Nauk
Mineralogicznych PAN, Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności oraz International Commission on the History of Geological Sciences (INHiGEO) przy Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych”.

[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
4(14)
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.