Strona główna | Linki | Katalog | Ogłoszenia | PTGEM | Subskrybcja | Ustaw startową | Do ulubionych | Poleć znajomym | Zaloguj się   
Aktualności
Informacje
Prawo
Trendy
Stowarzyszenia

Aktualny numer
Szukaj w serwisie

Nielegalne szkolenia gemmologiczne
Tomasz Sobczak
Polskie Towarzystwo Gemmologiczne informuje oraz przypomina swoim członkom i sympatykom, że szkolenia gemmologiczne w Polsce prowadzone przez stowarzyszenia, organizacje, ośrodki i szkoły gemmologiczne po 3 lutym 2006 roku, które nie posiadają akredytacji władz oświatowych są nielegalne, a wydawane certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia są również nielegalne i nie mają mocy obowiązującej.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
Minister Edukacji i Nauki rozporządzeniem z dnia 3 lutego 2006 roku określił zasady i warunki prowadzenia dokształcających kursów zawodowych. Z informacji uzyskanych z MEN wynika, że wielu organizatorów kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych nie przestrzega przepisów ww. rozporządzenia, a paragraf 9 rozporządzenia dokładnie określa kto takie kursy może prowadzić:
1) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, posiadające akredytację przyznana na podstawie art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572);
2) osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalność oświatową wymienioną w art. 83a ust. 2 ustawy, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, dla których uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy, jeżeli zakres kursu zawodowego jest zgodny z zakresem kształcenia, dla którego została przyznana akredytacja.
PTGem informuje, że z wymienionych regulacji wynika, że ci, którzy prowadzą kursy zawodowe nie posiadając akredytacji, naruszają przepisy ww. ustawy i wy-danego na jej podstawie rozporządzenia. Ministerstwo ostrzega przed grożącymi konsekwencjami wynikającymi z prawa oświatowego i zapowiada stanowczą i systematyczną walkę z tym zjawiskiem. Równocześnie ministerstwo wyjaśnia, że do czasu uzyskania akredytacji mogą być organizowane tylko szkolenia, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia. Według przepi-sówkurstakiniemożebyćkrótszyniż30godz. a jego program musi być dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Po ukończeniu szkolenia jego uczestnikom można wydawać wyłącznie zaświadczenia o ukończeniu kursu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do tego aktu prawnego. Oznacza to, że wszystkie szkolenia gemmologiczne w Polsce prowadzone przez stowarzyszenia, organizacje, ośrodki i szkoły gemmologiczne po 3 lutym 2006 roku, które nie posiadają akredytacji władz oświatowych były i są nielegalne, a wydawane certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia były i są również nielegalne, i jako takie, nie mają mocy obowiązującej.
OSTRZEŻENIE DLA PRZYSZŁYCH GEMMOLOGÓW
Wszystkich przyszłych absolwentów szkoleń gemmologicznych organizowanych w Polsce należy ostrzec przed uczestnictwem w takich nielegalnych kursach oraz poradzić aby przed pod-jęciem decyzji brania w nich udziału sprawdzili czy:
1) prowadzący je ośrodek posiada akredytację właściwego dla danego województwa kuratorium oświaty;
2) realizowany program jest dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3) wydawane absolwentom szkoleń dokumenty są legalne i mają moc prawną;
4) wystawiający je organ ma uprawnienia do ich wystawiania.
W przypadku, gdy wyżej wymienione warunki nie są spełnione, PTGem radzi aby zrezygnować z udziału w takich szkoleniach, choćby dlatego, że program nauczania nie został zatwierdzony przez władze oświatowe a wydawane dyplomy nie mają żadnej wartości merytoryczno-prawnej.
[ drukuj ]


Źródło wiadomości:
2(2)
Wydawca    Redakcja    Prenumerata    Reklama    Pomoc    Polityka prywatności    
Wszelkie prawa zastrzeżone.