NUMER ARCHIWALNY

Dziś jest:

Na okładce: Mariusz Gliwiński, AMBERIF DESIGN AWARD - "Amberif `99"

W NUMERZE

Niepewne losy postanowień III Forum Jubilerstwa Polskiego
Nadzwyczajne Forum Jubilerstwa Polskiego odbyło się 23 października 2000 r. w Warszawie. Udział wzięli przedstawiciele wszystkich 8 stowarzyszonych organizacji oraz naszej redakcji. Nadzwyczajne Forum zostało zwołane wskutek niewykonania uchwały Forum z 10 marca 2000 r. o opracowaniu propozycji niezbędnych do nowelizacji prawa gospodarczego. Opracowania projektu wspólnego wystąpienia w tej sprawie podjęła się Komisja Branżowa Złotników Związku Rzemiosła Polskiego pod kierownictwem Janusza Kowalskiego. Do 24 marca 2000 r. wszyscy uczestnicy Forum mieli otrzymać ten projekt w celu wniesienia uwag i zaaprobowania na jesiennym zwyczajnym Forum. Janusz Kowalski odczytał swoje wystąpienie do członków Rządu i Parlamentu, złożone w imieniu całego Forum, a kwestionowane wcześniej przez pozostałych uczestników Forum, zarówno co do treści, jak i faktu nieuzgodnienia tekstu z pozostałymi organizacjami, do czego był zobligowany uchwałą zapisaną w protokole obrad na "Amberifieó. Wystąpienie miało na celu wprowadzenie do prawa gospodarczego obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie wszystkich specjalności jubilerskich, czego aktualne ustawodawstwo nie przewiduje. Ponadto Komisja Złotników ZRzP wystąpiła o przeniesienie urzędów probierczych do resortu finansów w celu powiązania ich z pracą urzędów skarbowych. Na kilkadziesiąt wystąpień ZRzP uzyskał aprobatę tylko jednego z posłów (reprezentującego rzemiosło) w formie zapytań do ministra gospodarki powtarzających tezy J. Kowalskiego. Odpowiedzi ministra dotąd nie było. Uczestnicy nadzwyczajnego Forum stwierdzili, że wystąpienie Komisji Branżowej Złotników nie uwzględniało stanowiska ogółu organizacji i podpisanie go w imieniu całego środowiska zawodowego było bezpodstawne. Oceniono, że nie istnieją szanse zmiany prawa gospodarczego w zakresie ograniczenia swobody podejmowania działalności gospodarczej i dalsze działania Forum mają zmierzać do umocnienia samorządu zawodowego i uznania niektórych specjalności za zawody zaufania publicznego. Podstawą dyskusji na ten temat był artykuł z nr 11 naszego pisma. 
Drugi postulat wiosennego Forum o ulepszeniu współpracy z urzędami probierczymi i zmianach prawa probierczego był realizowany jedynie częściowo: 1. śp. Eugeniusz Ciurzyński skierował 15 listów do posłów ze wszystkich głównych klubów parlamentarnych w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Jubilersko-Zegarmistrzowskiej, podpisując je jednak jako "Przewodniczący III Forum Jubilerstwa Polskiegoó. Przeprowadził też rozmowę z ministrem finansów J. Baucem, wskazując na straty ponoszone przez budżet z tytułu obrotu złotem i szlachetnymi kamieniami w "czarnej strefieó. Minister uchylił się od interwencji, twierdząc, że aparat skarbowy zajmuje się tylko podatnikami, a ściganiem sprzedawców nielegalnych - policja. W efekcie minister ocenił, że wprowadzenie koncesji lub zezwoleń na prowadzenie jubilerstwa nie ma szans politycznych. 2. Nie działał w praktyce zespół do współpracy z urzędami probierczymi, a w toku obrad nie zostało wyjaśnione, czy jakiekolwiek formalne wystąpienia Forum do tych urzędów miało miejsce. Zmiany prawa probierczego (podwyższenie limitów wagowych dla srebra i złota, obowiązek udokumentowania pochodzenia większych partii wyrobów z metali szlachetnych przy cechowaniu) przeniesiono do porządku obrad następnego Forum, które ma się odbyć pod naszym przewodnictwem podczas "Amberifu 2001". Do porządku obrad następnego Forum organizowanego przez Stowarzyszenie Bursztynników w Polsce przewidziano: 1. Sprawozdanie za rok poprzedni. 2. Prawna ochrona specjalności w zawodach jubilerskich (rzeczoznawstwo, konserwacja zabytków, probiernictwo, przerób usługowy metali i kamieni szlachetnych) jako zawodów zaufania publicznego. 3. Dostosowanie rzeczoznawstwa do norm Unii Europejskiej. 4. Probiernictwo. Uchwalony został nowy regulamin Forum Jubilerskiego, który zezwala na występowanie do władz państwowych wyłącznie po konsultacji ze wszystkimi uczestnikami. Propozycja przystąpienia do CIBJO (Międzynarodowego Zrzeszenia Biżuterii, Ozdób Srebrnych, Diamentów, Pereł i Kamieni) nie spotkała się z aprobatą obecnych. Wyrażano liczne wątpliwości co do roli tej instytucji, a ponadto wszyscy uważali, że o tym mogą zdecydować jedynie gremia kierownicze organizacji, a nie sami przedstawiciele obecni na zebraniu.

© 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone
 Bryler http://Bryler.net